Persondatapolitik

RygcenterAarhusNord respekterer den enkeltes ret til at få sine data behandlet på lovlig vis, og vores databehandling vil altid ske i overensstemmelse med gældende lovgivning og følge vores vision om at levere ydelser af den højeste kvalitet.

Dataansvarlig: RygcenterAarhusNord er ansvarlig for behandling af dine personoplysninger.

Vi behandler følgende data

Formål med behandlingen af dine persondata er at kunne yde dig den bedst mulige behandling. Dine persondata behandles sikkert, og helbredsoplysninger behandles i henhold til "Bekendtgørelse om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler".

Ansatte hos RygcenterAarhusNord har tavshedspligt. Det betyder, at de som udgangspunkt ikke må udveksle oplysninger med andre om dit helbred uden dit samtykke. Et samtykke til at udveksle oplysninger er tilknyttet dit aktuelle behandlingsforløb.

Udveksling af helbredsoplysninger er ofte afgørende for en vellykket behandling og et sammenhængende forløb. Oplysninger må kun indhentes/videregives i det omfang, det er nødvendigt.

Personalet vil derfor altid vurdere relevansen af oplysninger, der videregives.

I forbindelse med udredning og behandling i RygcenterAarhusNord, indsamler vi følgende personoplysninger:

Almindelige oplysninger:

 • Navn
 • Adresseoplysninger
 • e-mail
 • Telefonnumre

Følsomme oplysninger:

 • Helbredsoplysninger
 • Eventuelt etniske eller religiøse oplysninger
 • Sociale forhold

Behandling af CPR-nummer

CPR-numre er som udgangspunkt betegnet under følsomme oplysninger og må derfor kun behandles i henhold til lovgivningen, og der er givet samtykke.

Vi kan udveksle dine personoplysninger med:

 • Forsikringsselskaber, hvis behandlingen betales af disse
 • Praktiserende læge eller speciallæge
 • Offentlige sygehuse
 • Andre sundhedspersoner, eksempelvis privathospitaler, fysioterapeuter, kommuner

Hvem kan RygcenterAarhusNord automatisk indhente og videregive oplysninger til uden dit samtykke?

Sundhedspersonale og administrativt personale internt i Rygcenter Aarhus Nord har adgang til dine person- og helbredsoplysninger i det omfang, de deltager i din behandling eller bidrager til dokumentation og fakturering af dit behandlingsforløb.

Der sendes altid en røntgenbeskrivelse til din egen læge efter endt konsultation. Hvis du ikke ønsker dette, skal du oplyse dette til kiropraktoren i forbindelse med behandlingen.

Er der konkrete oplysninger, du ikke ønsker videregivet, eller er der sundhedspersoner eller myndigheder, du ikke ønsker informeret, beder vi dig fortælle os det.

Oplysningerne bliver aldrig overført til tredjelande (uden for EU).

Værd at vide

Et samtykke til at udveksle oplysninger til brug for andet end behandling gælder højest i 1 år. Du kan altid helt eller delvist tilbagekalde dit samtykke. Det gør du ved at kontakte Rygcenter AarhusNord.

Adgang til patientjournalen

Ifølge sundhedslovens § 42a, stk. 10, kan en sundhedsperson (i dette tilfælde kiropraktor eller massør) under dennes ansvar lade sekretærer yde teknisk bistand til opslag i oplysninger, som den pågældende sundhedsperson selv har adgang til.

Personale med sekretærfunktioner kan således både skrive og slå op i elektroniske systemer, der indeholder helbredsoplysninger m.v.

Hvis du søger job hos Rygcenter Aarhus Nord

Hvis du ansøger om et job hos os, behandles følgende personoplysninger:

 • Almindelige oplysninger: Navn, adresseoplysninger, e-mail, telefonnumre
 • CV og ansøgning
 • CPR-nummer
 • Evt. foto

Formål med behandlingen er at tilbyde en smidig ansættelsesprocedure, hvor datasikkerhed er i højsædet. Ansøgninger slettes senest 6 måneder efter endt rekrutteringsforløb. Du kan dog kontakte os, såfremt du ønsker dine personoplysninger slettet før. Vi videregiver ikke dine personoplysninger til andre.

Sikkerhed

Vi beskytter dine personoplysninger og har vedtaget interne regler om informationssikkerhed, som indeholder foranstaltninger, der beskytter dine personoplysninger mod uautoriseret offentliggørelse, og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.

Vi har fastlagte procedurer for tildeling af adgangsrettigheder til de af vores medarbejdere, der behandler dine personoplysninger. Vi kontrollerer dette via logning og tilsyn.

I tilfælde af et sikkerhedsbrud, der resulterer i en høj risiko for dig, for diskrimination, ID-tyveri, økonomisk tab, tab af omdømme eller anden væsentlig ulempe, vil vi underrette dig om sikkerhedsbruddet så hurtigt som muligt.

Frister for sletning og opbevaring af persondata

Alle patientoplysninger, som vi journaliserer i RygcenterAarhusNord, bliver opbevaret i henhold til "Bekendtgørelse om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler".

Jf. Bekendtgørelse af Lov om forældelse af fordringer (forældelsesloven) §3, stk. 3.1 må patientjournaler ikke slettes. RygcenterAarhusNord skal til enhver tid kunne fremfinde dokumentation for udført undersøgelse og behandling i tilfælde af patientklagesager.

Vi opbevarer relevante personoplysninger i 5 år plus indeværende år, jf. "Bogføringsloven".

Alle andre personoplysninger slettes eller anonymiseres, når de ikke længere er relevante for det formål de blev indsamlet til.

Klageinstans

Du har mulighed for at klage over vores behandling af dine personoplysninger til Datatilsynet.

Se kontaktoplysninger og mere om klageadgang her: www.datatilsynet.dk

Indrapportering

Indrapportering af en utilsigtet hændelse sker af den fagperson på klinikken som bliver bekendt med en utilsigtet hændelse.

Dette gælder både hvis fagpersonen er involveret i hændelsen eller blot hører om en utilsigtet hændelse ved andre fagpersoner.

Hvis den utilsigtede hændelse er sket andetsteds afklares det om patienten selv har indberettet en utilsigtet hændelse. Hvis dette ikke er sket vil fagpersonen her på stedet gøre det.

Enhver fagperson på klinikken som har indberettet en utilsigtet hændelse (enten på klinikken eller ved anden fagperson) har til ansvar at underrette klinikkens ledelse om dette.

Indrapportering sker på https://stps.dk/da/rapporter-en-utilsigtet-haendelse/

skriftligt informationsmateriale om klagemuligheder og patientskadeerstatning :

https://pebl.dk/da/selvbetjening/anmeld-din-skade

Røntgen

information om patientstråledosis

Vær god ved dig selv!

Få et kropscheck og brug behandling forebyggende.

Vi har overenskomst med den offentlige sygesikring og Sygeforsikring DanmarkBestil en tid hos Rygcenter Aarhus Nord 86 16 89 99

 

 

Vi er specialister i:

 • Akutte og kroniske skader
 • Nakke, ryg og lændesmerter
 • Iskias
 • Piskesmæld og trafikskader
 • Skulderskader
 • Hovedpine og migræne af spændingstype
 • Diskusprotution
 • Sportsskader - herunder ekstremitetsskader